top of page
Fiditi.Grad.jpg

การรับสมัคร

นโยบายไม่เลือกปฏิบัติ

นักศึกษาที่เข้าศึกษาใน Teleo University จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากจิตวิญญาณ ความกระตือรือร้นในพันธกิจ ความสามารถทางวิชาการ และบทบาทปัจจุบันของพวกเขาในฐานะศิษยาภิบาล บิชอป ชาวไร่ในโบสถ์ หรือคู่สมรส Teleo University เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับผู้ที่อยู่ในกระทรวงอาชีวศึกษาหรือ ปวส.  ก่อนทำตามขั้นตอนการสมัครให้รอบคอบข้อกำหนดการรับเข้าเรียนทั่วไปหน้าเว็บแคตตาล็อกมหาวิทยาลัยเทเลและประกาศเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

ประกาศนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ

ในนโยบายการจ้างงาน การศึกษา และการรับสมัครของมหาวิทยาลัย Teleo ไม่ได้แบ่งแยกตามเชื้อชาติ สีผิว เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางชาติพันธุ์

bottom of page