top of page

ถ้อยแถลงแห่งศรัทธา

Teleo ถ้อยแถลงแห่งศรัทธา

ถ้อยแถลงแห่งศรัทธา

Teleo University เป็นสถาบันทางศาสนาของ Evangelical Protestant ที่มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับออร์ทอดอกซ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงสิ่งสำคัญเจ็ดประการที่คริสเตียนได้ตกลงกันตลอดหลายศตวรรษและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมมากกว่าที่จะแยกเฉพาะ เรากระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับนิกาย คริสตจักร และองค์กรทางศาสนาอื่นๆ ที่ยึดถือสิ่งจำเป็นเหล่านี้ของศาสนาคริสต์ เพื่อรักษาความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอ Teleo University คาดหวังให้คณาจารย์ ฝ่ายบริหาร และนักศึกษาเห็นด้วย ปฏิบัติตามเป็นการส่วนตัว และสนับสนุนข้อความหลักคำสอนต่อไปนี้

 

พวกเราเชื่อว่า:

 

  • พระคัมภีร์ทั้งเก่าและใหม่เป็นพระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า โดยไม่มีข้อผิดพลาดในงานเขียนต้นฉบับ การเปิดเผยที่สมบูรณ์ของพระประสงค์ของพระองค์เพื่อความรอดของชายและหญิง และสิทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และอำนาจสุดท้ายสำหรับความเชื่อและการปฏิบัติของคริสเตียน

 

  • ในพระเจ้าองค์เดียว ผู้สร้างทุกสิ่ง สมบูรณ์อย่างไม่มีขอบเขตและดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ในสามบุคคล ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

  • พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และเป็นมนุษย์ที่แท้จริงโดยกำเนิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และประสูติจากพระแม่มารี พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราตามพระคัมภีร์ นอกจากนี้ พระองค์ทรงฟื้นจากความตาย เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ณ พระหัตถ์ขวาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บัดนี้พระองค์เป็นมหาปุโรหิตและทนายความของเรา

  • พันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ และในช่วงยุคนี้ เพื่อตัดสินลงโทษชายหญิง สร้างคนบาปที่เชื่อให้กำเนิดใหม่ และอาศัยอยู่ นำทาง สอน และให้อำนาจแก่ผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตและการรับใช้ตามพระเจ้า

 

  • มนุษยชาตินั้นถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า แต่ตกสู่บาป ดังนั้น หลงทางและผ่านการบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับความรอดและชีวิตฝ่ายวิญญาณได้

 

  • การที่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งไหลและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เป็นเหตุให้เกิดความชอบธรรมและความรอดสำหรับทุกคนที่เชื่อ การบังเกิดใหม่เกิดขึ้นโดยพระคุณโดยผ่านทางศรัทธาในพระคริสต์เท่านั้น และการกลับใจเป็นส่วนสำคัญของการเชื่อ แต่ในตัวเองไม่ใช่สภาพความรอดที่แยกจากกันและเป็นอิสระ หรือการกระทำอื่นใด เช่น การสารภาพบาป บัพติศมา การสวดอ้อนวอน หรือการรับใช้อย่างสัตย์ซื่อที่จะเพิ่มเข้าไปในความเชื่อเป็นเงื่อนไขแห่งความรอด

 

  • ในการฟื้นคืนชีพทางร่างกายของคนตาย; ของผู้เชื่อให้ได้รับพรและความสุขนิรันดร์กับพระเจ้า ของบรรดาผู้ไม่เชื่อไปสู่การพิพากษาและการลงโทษอย่างมีสติชั่วนิรันดร์

 

bottom of page